Program pre stredné školy

Vznik a vývoj človeka – Od zbierania potravín k ich výrobe

Vzdelávací interaktívny program Praveké tvorivé dielne pre žiakov gymnázií ako aj ostatných SŠ / vstupné 5,- (1 doprovodná osoba na 20 žiakov zdarma). Trvanie programu cca 75 minút

Cieľom programu je rozvinúť doteraz nadobudnuté poznatky žiakov a doplniť ich o nové vedomosti. Vzdelávací program je zameraný na pochopenie vývinu človeka z pohľadu Darwinovej vývojovej teórie a taktiež na pochopenie súvislostí: prečo a ako sa praveký predchodca dnešného človeka Homo sapiens sapiens vzpriamil, použil ruku ako orgán práce, rozvíjal svoj mozog a vedomie, začal hovoriť artikulovanou rečou a ovládol ako jediný tvor v prírode oheň.

Na príklade života pravekých neandertálcov z bojnickej Prepoštskej jaskyne žiaci pocitovo i prakticky „prežijú“ časť dňa v staršej dobe kamennej. Vzdelávací program vhodne kombinuje témy dejepisu s ďalšími školskými predmetmi – biológiou, prírodovedou i geológiou. Hlavný dôraz je pritom (tak ako aj u žiakov základných škôl) kladený v maximálnej miere na interaktívnu spoluprácu so žiakmi, t.j. ich aktívne zapojenie do obsahu programu (riešenie rôznych praktických „pravekých“ úloh, práca v skupinách – „pravekých tlupách“).

Počas celého programu sú všetci žiaci neustále v interaktívnej komunikácii a činnosti tak, aby bol vytvorený priestor k využitiu a prezentácii ich doterajších poznatkov, možnosti získať mnohé nové vedomosti atraktívnou formou a zároveň bola rozvíjaná ich vlastná kreativita a názor: ako ľudstvo počas svojho dlhého vývoja ovplyvnil spôsob získavania obživy, ovládnutie ohňa, formy bývania, zdokonaľovanie nástrojov, deľba práce, duchovný život a prvotné prejavy pravekého umenia.

Náplň programu:

Prehliadka expozície múzea s odborným lektorským výkladom – Darwinova vývojová teória
– žiaci sa v areáli múzea, kde pred 60.000 rokmi žil neandertálsky pračlovek v Prepoštskej jaskyni, oboznámia s významom a podstatou Darwinovej vývojovej teórie vzniku dnešného človeka. Zadefinujú hlavné míľniky na tejto vývojovej ceste, ktoré posunuli ľudstvo veľkými krokmi dopredu.

Život pravekých neandertálcov na travertínovom území
– žiaci sa oboznámia s prostredím života bojnického neandertálca. Následne zistia, prečo sa práve na tomto mieste rozhodol žiť, ako sa živil, odieval, komunikoval, lovil, vyrábal kamenné, kostené i drevené nástroje, používal oheň, akého sa dožíval veku. Spoločne sa zoznámia s najdôležitejšími výrobnými technikami a nástrojmi človeka doby kamennej (opracovanie kameňa, dreva, kosti a kože zvieraťa). Uvedomia si, že neandertálec nebol praveký primitívny tvor, ale značne skúsený a zdatný človek svojej doby. Zároveň sa pokúsia pravekou technikou vyrobiť kamenný nástroj, opracovať hrot dreveného loveckého oštepu či založiť oheň – presne tak, ako to robili praľudia na území Bojníc v dávnej dobe. Pochopia, že život v dobe bojnických neandertálcov bol naozaj ťažký – veď každý deň sa tvrdo zápasilo o holé prežitie.

Ako sa praveký človek dostal od zbierania potravín k ich výrobe?
– v tejto časti budeme hľadať odpoveď na túto dôležitú otázku. Výroba potravín totiž zmenila ľudstvo a od základov aj jeho ďalší život na planéte Zem. Viac potravy znamenalo menej období hladu, a tým aj väčšie šance na prežitie. Veľkým dielom k tomu prispela aj deľba práce a pomoc jeden druhému, čím sa stal život ľahším a ťažké podmienky boli znesiteľnejšie – pre všetkých členov rodu. Rozšírenie ľudstva po celej planéte Zem sa mohlo začať…

Náš tip :-)

Skombinujte v Bojniciach návštevu Múzea praveku Slovenska s ďalšími atraktívnymi vzdelávacími aktivitami (Bojnický zámok – SNM Múzeum Bojnice www.bojnicecastle.sk, Zoologická záhrada www.zoobojnice.sk). Získate tak čo najviac hodnotných poznatkov a zaujímavých zážitkov z Vášho dňa stráveného v Bojniciach :-)